منوی اصلی
نقشه
اتوماسیون اداری تحت وبسامانه جامع خریدوفروش محصولاتسامانه پخش نهادهرسیدگی به شکایاتسازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی
اوقات شرعی
True
آب و هوا
نظر خواهي
پیشنهادات و انتقادات
متن
موارد زير اختياري مي باشد
نام
سن
پست الكترونيك
شهر
كشور
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید
 


مزایده و مناقصه
1395/10/14 سه‌شنبه


آگهی مزایده ( نوبت دوم)                                                                                                             شماره: 210/124

                                                                                                                                                                                                        تاریخ:95/10/8
بدینوسیله به اطلاع میرساند شرکت تعاونی روستایی اشنویه به استناد مجوز شماره 5386/124/4/2/205 مورخ 95/9/25 سازمان تعاون روستایی استان آ. غ درنظر دارد عرصه و اعیان فروشگاه مواد نفتی و مصرف نلیوان واقع در نلیوان اشنویه را به شرایط ذیل به فروش برساند:

 قطعه دارای پلاک 185/35/21  اصلی واقع در نلیوان  اشنویه به مساحت 42/369  متر مربع.

متقاضیان می توانند پیشنهادات خود را با شرایط زیر تا آخر وقت اداری 95/10/18روز شنبه در پاکت سر بسته به شرکت تعاونی روستایی اشنویه و یا به اداره تعاون روستایی اشنویه واقع در بلوار معلم جنب کمیته امداد تحویل و رسید دریافت نمایند.

1-   متقاضیان می بایستی مبلغ 50 میلیون ریال (پنج میلیون تومان) برای  شرکت در مزایده  به حساب جاری  193850773 نزد بانک کشاورزی اشنویه بنام شرکت تعاونی روستایی اشنویه واریز و فیش واریزی را ضمیمه پیشنهاد نمایند.

2-  به تقاضاهای بدون سپرده و مخدوش و تقاضاهای پس از موعد مقرر در این آگهی ، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

3- در صورتیکه بالاترین مبلغ پیشنهادی متقاضی شرکت در مزایده ، مورد رضایت و توافق شرکت باشد، شرکت با نفر اول مزایده  وارد معامله خواهد شد و آن فرد موظف می باشد، ظرف یک هفته بعد از مزایده ، نسبت به واریز کل مبلغ معامله به حساب جاری اعلامی اقدام نماید و در صورت انصراف نفر اول، شرکت ضمن ضبط مبلغ سپرده واریزی وی به نفع خود، در صورت تأمین منافع ، شرکت با نفر دوم وارد معامله می شود و در صورت انصراف نفر دوم ضمن ضبط مبلغ سپرده  واریزی وی به نفع شرکت، شرکت تعاونی در صورت تأمین منافع با نفر سوم وارد معامله خواهد شد و در صورت انصراف نفر سوم نیز  مبلغ سپرده وی به نفع شرکت ضبط خواهد گردید.

4-  تقاضاهای واصله ،روز دو شنبه مورخ  95/10/20  ساعت 10 صبح در محل اداره تعاون روستایی شهرستان اشنویه با حضور نمایندگان اعزامی از سازمان تعاون روستایی استان و رئیس اداره تعاون روستایی و مسئولین شرکت بازگشایی خواهد شد.

5-  حضور متقاضیان در جلسه ی باز گشایی پیشنهادات الزامی بوده و در صورت عدم حضور، حق هیچگونه اعتراضی نخواهند داشت. لازم به توضیح است که در جلسه ی فوق فقط شخص شرکت کننده در مزایده  و یا وکیل قانونی آن می تواند حضور داشته باشد.

6-  سپرده برندگان اول تا سوم تا اتمام مراحل معامله و عقد قرار داد با یکی از برندگان در حساب شرکت باقی خواهد ماند.

7-  کلیه هزینه های چاپ و نشر آگهی مزایده و هزینه  های ثبتی و انتقال سند و عوارض و دارایی و غیره به عهده برنده مزایده می باشد.

8-  شرکت در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است.

9-  کروکی موقعیت ملک مورد مزایده در تابلوی اعلانات شرکت تعاونی روستایی اشنویه و اداره تعاون روستایی الصاق گردیده است.

10-  در صورت عدم تأمین نظر شرکت از نظر قیمت پیشنهادی، مزایده به صورت حضوری و بین پیشنهاد دهندگان انجام خواهد شد. و هیچگونه اعتراضی بعداً قابل قبول نخواهد بود.

11- واگذاری ملک مورد مزایده بعد از مشخص شدن برنده و پس از تائید سازمان تعاونی روستایی استان آ-غ خواهد بود.

متقاضیان در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر به  شرکت تعاونی روستایی اشنویه مراجعه نمایند.

                                                                        شرکت تعاونی روستایی اشنویه



بيشتر
پورتال اطلاع رسانی امام خمینیرهبریپایگاه اطلاع رسانی دولتوزارت جهاد کشاورزی اتحادیه سراسری تعاونی باغداران ایران
اتحادیه ها
بيشتر
خانه | بازگشت |
nGuest (portalguest)


اجرا با : پورتال سازمانی سیگما