سخن روز /
اداره کل امور مالی و ذیحساب
 
 
نام و نام خاانوادگی : آقای کریم عباس زاده

شماره تماس: 88902307

شماره دورنگار: 88893600

آدرس الکترونیکی: finance@corc.ir


شرح وظایف ذیحساب و مدیر کل امور مالی:

- نظارت بر کلیه حسابهای سازمان و اسناد مالی برطبق قوانین و ضوابط و مقررات مربوط و صحت و سلامت آنها.

- پرداخت تنخواه گردان با تایید بالاترین مقام دستگاه اجرایی سازمان یا مقامات مجاز از طرف آنها به واحدها و استانها که بموجب قانون و آیین نامه مربوط مجاز به دریافت تنخواه گردان هستند برای انجام هزینه های ضروری و نظارت بر نحوه هزینه کرد آنها.(مواد 27 و 54)

- پرداخت هزینه ها در حدود اعتبارات مصوب تخصیص یافته به ترتیب پس از طی مراحل تشخیص ،تامین اعتبار،تعهد،تسجیل و حواله بااعمال نظارت مالی.

- پرداخت علی الحساب و پیش پرداخت پس از تطبیق با قوانین و مقررات براساس دستورالعملهای مربوط ومراقبت در واریز بموقع آن.

- مراقبت ونظارت بر انجام شدن پرداختها از طریق حسابهای بانکی مجاز ویا طرق دیگری که بموجب قوانین و مقررات مجاز شناخته شده است .

- انجام اقدامات لازم در مورد دریافت و تمرکز وجوه سپرده وفراهم آوردن موجبات رد بموقع آن به ذینفع با رعایت مقررات مربوط ضمن نگهداری حساب وجوه مذکور.(مواد31 و41)

- نگاهداری وتهیه و تنظیم حسابها وصورتهای مالی سازمان وامضاء وارسال صورتهای مالی به انضمام اسناد ومدارک مربوط در موعد مقرر به مراجع ذیربط طبق مقررات .

- درخواست افتتاح حسابهای بانکی موردنیاز سازمان و استانهاازخزانه یا نمایندگی خزانه در استان حسب مورد.

- تایید عامل ذیحساب و امین اموال واعلام موافقت برای صدور احکام انتصاب آنان .

- تفویض اختیار به معاون ذیحساب وعامل ذیحساب در چارچوب قوانین و مقررات.

- انجام امور مربوط به صدور تفویض اختیار مدیران استانها .

-معرفی صاحبان امضاء مجاز حسابهای بانکی به خزانه .

- نظارت برحسن اجرای امور محوله به عامل ذیحساب وامین اموال باتوجه به آیین نامه های مربوطه.

-اقدام درمورد واریز مانده وجوه اعتبارات مصرف نشده تا موعد مقرر.(ماده 63)

-شرکت درجلسات کمیسیون معاملات سازمان (مناقصه ومزایده) و سایر جلسات مالی.

- تهیه و ارسال گزارشهای لازم به وزارت اموراقتصادی ودارایی ودیوان محاسبات کشور درمواردیکه انجام خرجی به تشخیص ذیحساب برخلاف قانون و مقررات صورت گرفته باشد.

- اعمال مدیریت بر کلیه امور ذیحسابی .

- انجام تحویل و تحول سوابق ذیحسابی با تنظیم و امضاء صورتمجلس و ارائه به مراجع ذیربط دراجرای ماده ی 97 قانون محاسبات عمومی کشور و دستورالعمل اجرایی آن .

-نظارت و مراقبت بر اجرای صحیح سامانه های :

حقوق و دستمزد _ حسابداری _ اموال _ خرید و فروش _ اعتبارات.

- پاسخ گوئی به دستگاه های نظارتی حسب گزارشات واصله .

- پیگیری در وصول درآمدها برابر مقررات وپرداخت مخارج در حدود اعتبارات مصوب بارعایت کامل قوانین مربوطه.

- رفع نواقص از اسناد حسابداری واخواهی شده .

- نظارت و مراقبت در تنظیم اسناد مالی براساس استاندارد های حسابداری.

- مسئولیت تامین اعتبار و انطباق پرداخت هزینه ها با بودجه مصوب وسایر مقررات مربوط .

- نظارت وکنترل در تهیه وتنظیم لیست حقوق ومزایای ماهیانه کارکنان شاغل وبازنشسته وپرداخت بموقع بة آنها .

- نظارت و کنترل در تهیه وتنظیم اسناد هزینه مربوط به حقوق ومزایای کارکنان شاغل وبازنشسته وسایر هزینه های جاری سازمان.

- نظارت وکنترل در نگهداری حساب اعتبارات جاری برحسب برنامه وفعالیتهای سازمان ومواد بودجه جاری .

- برآورد میزان تنخواه گردان واحدها ومرکز در مورد هزینه های اداری ، پرسنلی ، خرید گندم وسایر محصولات کشاورزی وپرداخت آن باتوجه به اعتبارات ابلاغی ونقدینکی تامین شده .

- تهیه وتنظیم دستورالعمل ها وبخشنامه های مالی ومحاسباتی متناسب بانحوه عملکرد وعملیاتی که سازمان بعهده دارد .

- تایید صورت وضعیتهای نهایی خرید و فروش محصولات تضمینی کشاورزی .

- کنترل نقدینگی کلیه حسابجاریهای واحدها ومرکز وتهیه وتنظیم صورت منابع ومصارف آنها .

- اعزام کارشناسان امور مالی به استانها بمنظور بررسی وضعیت حسابهای شهرستانها واستانها وکنترل اسناد ومدارک ودفاتر آنها ازنظر تطبیق باموازین ومقررات جاری کشور و متداول حسابداری وچگونگی رعایت بخشنامه ها ودستورالعملهای صادره از سوی سازمان مرکزی وسایر مراجع قانونی .

- تصویب اسناد حسابداری وکنترل ونظارت وپیگیری در چگونگی ثبت ونگهداری آنها مطابق با سیستم مالی سازمان ومقررات مربوطه .

- نگهداری حساب واموال واثاثیه دولتی ونظارت وکنترل اموال ودارائیهای سازمان .

- نگاهداری وتحویل و تحول وجوه ، نقدینه ها وسپرده ها واوراق بهادار سازمان .

- نظارت بر حفظ ونگهداری اسناد حسابداری ودفاتر مالی (کل- روزنامه ) ونحوه ثبت آنها.

- تهیه وتنظیم صورتحسابهای سازمان در مقاطع مختلف واستخراج ترازنامه ، سود وزیان وسایر صورتهای مالی به همراه یادداشتهای مالی در پایان هردوره مالی وارسال آن به مراجع ذیصلاح.

- تجزیه وتحلیل اقلام مندرج در صورتهای مالی در مقاطع مختلف وتهیه گزارشات توجیهی جهت هیئت مدیره وسایر مراجع ذیصلاح .

- ارائه اطلاعات لازم به سازمان حسابرسی ، دیوان محاسبات وسایر مراجع ذیصلاح .

- نظارت ، مراقبت وکنترل امور وکارکنان باتوجه به اصول وشئونات ونظم وانظباط اداری

- همکاری در بازنگری تشکیلات اداره کل امور مالی باتوجه به ایجاد شعبات ونمایندگیهای جدید ومیزان حجم وفعالیتهای سازمان وبرنامه ریزی بمنظور تامین نیروی انسانی مجرب مورد نیاز وفراهم نمودن امکانات آموزشی آنان .

- پیگیری در وصول نقدینگی اعتبارات مربوط به هزینه های اداری ، پرسنلی ،آموزشی ، خرید گندم وسایر محصولات تضمینی کشاورزی .

- نظارت بر عملکرد امور مالی ومحاسباتی ونگاهداری وتنظیم حسابها طبق قانون وضوابط ومقررات مربوطه وصحت وسلامت آنها .

- کنترل نهایی اسناد هزینه های جاری باتوجه به مدارک ضمیمه ودستورالعملهای صادره ونهایتا"تایید آنها .

- کنترل نهایی اسناد حسابداری طرحهای تملکی باتوجه به مدارک منضم آنها وهمچنین سرفصل حسابها.

- کنترل وتطبیق چکهای صادره با اسناد مربوطه وتایید آنها .

- نظارت بر صورت ریز مغایرت بانکی ماهیانه حسابها.

- کنترل تراز آزمایشی بصورت ماهیانه .

- تهیه آمار ماهیانه منابع ومصارف وجوه مربوط به طرحهای تملک دارائیها .

- شرکت در جلسات تحویل موقت وقطعی کار پیمانکاران .

-پیگیری جهت تسویه حساب باپیمانکاران واستانها باتوجه به پیش پرداخت وعلی الحسابهای پرداختی به آنها .

- کنترل ونگهداری اوراق بهادار طرحهای تملک دارائیها .

- نظارت و مراقبت در مورد تمدید بموقع ضمانتنامه های بانکی صادره به نفع سازمان .

- نظارت و مراقبت بر تهیه و تنظیم حساب ماهانه و نهائی سالانه و کنترل آن با اسناد و مدارک مربوطه و ارسال آنها به مراجع ذیربط .

- انجام سایر امور مربوط طبق مقررات و اختیارات تفویض شده
تاریخ به روز رسانی:
1401/08/09
تعداد بازدید:
37643
Powered by DorsaPortal